Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne

Zapoznaj się z dokumentami rekrutacyjnymi
Przejdź

Nabór 2024/25

Przejdź na stronę naboru do przedszkola
Przejdź

Regulamin

Regulamin pracy komisji rekrutacyjnej
Zobacz

Poznań 1 luty 2023 r.   

NABÓR – DYŻUR WAKACYJNY,
INFORMACJE DOSTĘPNE W N/W LINKU:

https://nabor.pcss.pl/poznan/dyzurywakacyjne/dokumenty

 

Szanowni Państwo,  

 

Wydział Oświaty

Urzędu Miasta Poznania przekazuje terminy przeprowadzania postępowania

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024:

 

–   Zarządzenie Nr 75/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas siódmych dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań,

 

–   Zarządzenie Nr 76/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań,

 

–   terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 (Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 76/2023/P),

 

–   terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 (Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 76/2023/P).

 

Możliwość wypełnienia wniosku w systemie NABÓR będzie uruchomiona dzień przed rozpoczęciem rekrutacji.

Wkrótce na stronie NABÓR zamieszczone zostaną dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz szczegółowy Informator dla Rodziców.

Aktualizacja listy placówek biorących udział w rekrutacji oraz ich oferty zakończy się z dniem 28 lutego 2022 r.

 

W sprawach zasad procesu rekrutacji

Wydział Oświaty UM Poznań, e-mail: ow@um.poznan.pl

 

Ewa Rakoczy, tel. +48 61 878 4377, e-mail: ewa_rakoczy@um.poznan.pl

Anna Ziętek, tel. +48 61 878 1539, e-mail: anna_zietek@um.poznan.pl

Urszula Dampc, tel. +48 61 878 4294, e-mail: urszula_dampc@um.poznan.pl

Mariola Błażejewska-Ptak, tel. +48 61 878 4204, e-mail: mariola_blazejewska@um.poznan.pl

Marta Wojkiewicz, tel. +48 61 878 4369, e-mail: marta_wojkiewicz@um.poznan.pl

Paulina Jurga, tel. +48 61 878 4366, e-mail: paulina_jurga@um.poznan.pl

 

Procedura zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

W celu zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej możecie Państwo, jako Rodzice/opiekunowie prawni skorzystać z dwóch form zapisu:

1. poprzez system elektroniczny NABÓR :

– wypełniając wniosek w elektronicznym systemie NABÓRhttp://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

– drukując i podpisując wypełniony wniosek,

– podpisany wniosek wraz z dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów można złożyć:

a/ w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru

lub

b/ zeskanowane dokumenty przesłać z wykorzystaniem systemu NABÓR.

Szczegółową informację w tym zakresie znajdziecie Państwo w Instrukcji w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu NABÓR, zamieszczonej na stronie:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

lub

2. poprzez wypełnienie papierowego wniosku odręcznie i po podpisaniu złożenie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych w przedszkolu /szkole podstawowej pierwszego wyboru. (Informacje zawarte we wniosku wprowadza wówczas do systemu placówka pierwszego wyboru).

Wykorzystanie elektronicznego zapisu umożliwi także potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki poprzez system NABÓR za pomocą indywidualnego konta. Szczegółową informację w tym zakresie znajdą Państwo w Instrukcji elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia, zamieszczonej na stronie:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

Miasto Poznań dokłada wszelkich starań, by przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego nie stwarzało zagrożenia epidemicznego, więc rekomendujemy Państwu wypełnianie wniosków poprzez elektroniczny system NABÓR oraz przesyłanie dokumentów z wykorzystaniem tego systemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), wszystkich rodziców/opiekunów prawnych i kandydatów, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata jest Przedszkole nr 17 w Poznaniu przy ulicy Głuszyna 206A.

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: ikarek.przedszkole17@wp.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Przedszkole nr 17 ul. Głuszyna 206A, 61-329 Poznań

  1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod3_oswiata@um.poznan.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa określonych w szczególności w:

– Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);

– Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),

– Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 z dnia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 530),

co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

  1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata pozyskane w celu rekrutacji do placówki będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym:

– Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie do placówki.

– Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w placówce przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.

  1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji przysługuje prawo:

– dostępu do treści swoich danych osobowych;

– żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

– żądania usunięcia danych, gdy:

– dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

– żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

– osoby te kwestionują prawidłowość danych,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata.

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów, a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji. Podanie danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacji, w tym dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne, aby zostały one uwzględnione w procesie rekrutacji.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata Administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana i kandydata zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  1. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.