Przerwa wakacyjna

h-15

Przerwa wakacyjna jest ustalana przez organ prowadzący na przemian w miesiącach lipcu i sierpniu. 

W przerwie, kiedy nasza placówka jest nieczynna dzieci mogą uczęszczać do Przedszkola nr 15 „Calineczka” na ul. Św. Antoniego w Poznaniu. 

Zgłoszenia na dyżur należy dokonać w macierzystej placówce przed wakacjami.

W wakacje letnie 2023 Przedszkole nr 17 IKAREK pełni dyżur w sierpniu, natomiast w lipcu placówka będzie zamknięta.

DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni Państwo
Informujemy, że zgodnie z decyzją Urzędu Miasta Poznania , zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczynają się od 30 maja i potrwają do 2 czerwca 2023 r. Dokładne informacje znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi i przestrzeganie terminów w nich zawartych.

Zasady organizacji pracy przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w okresie lipiec-sierpień 2023

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.).

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci mają zapewnione w tym  czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

 1. Zasady ogólne.
 2. Z opieki podczas przerwy w przedszkolu w okresie lipiec-sierpień 2023 mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.
 3. Zapisy na okres przerwy wakacyjnej odbywają się bezpośrednio w placówkach przedszkolnych. W bieżącym roku zapisy na przerwę wakacyjna nie będą prowadzone poprzez elektroniczny system NABÓR.
 4. We wszystkich przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające
  do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
 6. Zapisy prowadzone są do poszczególnych placówek na miesiąc lipiec lub sierpień.
 7. Rodzic ma prawo zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zarówno w lipcu, jak i sierpniu.

II. Wypełnianie wniosku:

 1. Druk wniosku można otrzymać w sekretariacie placówki
 2. Rodzice/prawni opiekunowie:
 3. pobierają wniosek w przedszkolu/szkole
 4. wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkole, do którego zapisują dziecko na okres przerwy lipiec-sierpień,.
 5. Przyjęcie dziecka w okresie lipiec-sierpień 2023
 6. W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż dostępna liczb miejsc w okresie lipiec –sierpień 2023 stosuje się następujące kryteria i punkty:
  1. w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2022/2023 do tego przedszkola/ oddziału przedszkolnego (100 punktów),
  2. dzieci z przedszkoli tzw. „zastępujących” – 80 pkt,
  3. oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą ( kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (25 punktów)
  4. dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (20 punktów)
 7. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka dostępna będzie w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane.
 8. Warunkiem przyjęcia dziecka podczas przerwy wakacyjnej jest terminowe podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych potwierdzenia woli przyjęcia do placówki,                                   do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 9. Brak podpisania woli przyjęcia oznacza rezygnację z miejsca
  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, organizującym opiekę w okresie przerwy wakacyjnej
  .
 10. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 11. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie NABÓR.
 12. Przyjęcie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczęszczają do oddziałów integracyjnych  lub specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych. 

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które   w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do oddziału integracyjnego lub specjalnego zorganizowanego w przedszkolu ogólnodostępnym składają wniosek o przyjęcie dziecka bezpośrednio w przedszkolu, w którym bieżącym roku szkolnym funkcjonują oddziały integracyjne i/lub specjalne.   

 • Dokumenty

Do wniosków rodzice/opiekunowie prawni dołączają dokumenty:  

 1. zaświadczenie o zatrudnieniu (wydane nie wcześniej niż z datą   20 kwietnia 2023 r.),
 2. oświadczenie o wielodzietności rodziny,
 3. w przypadku dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych lub specjalnych kopię orzeczenia (ważnego na rok szkolny 2022/2023).

  

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA OPIEKĘ W CZASIE PRZERWY WAKACYJNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 DO PRZEDSZLOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin  

1

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na opiekę podczas przerwy wakacyjnej.

od 30 maja do 2 czerwca

2

Informacja o liście dzieci  zakwalifikowanych.

7 czerwca godz. 12.00

3

Pisemne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  

Od 7 do 13 czerwca

4

Informacja o liście dzieci  przyjętych  do placówki

16 czerwca godz. 12.00

5

Podanie do publicznej wiadomości wykazu przedszkoli z wolnymi miejscami w okresie przerwy wakacyjnej na stronie NABÓR

20 czerwca godz. 12.00