Płatności

Drodzy Rodzice!

faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu prosimy wpłacać
według danych do przelewu znajdujących się po zalogowaniu
do swojego konta na stronie www.iprzedszkole.progman.pl

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole REJESTRUJĄCEGO CZAS POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 17 W POZNANIU

KARTA

Koszt pierwszych kart zbliżeniowych* pokrywa Przedszkole nr 17 – karty ważne są przez cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu nr 17 – należy je zwrócić do placówki w dniu zakończenia ich ważności
– Karty tracą ważność wraz z zakończeniem edukacji dziecka w Przedszkolu nr 17
– Koszty zniszczenia lub zagubienia kart pokrywają rodzice/opiekunowi prawni
– Koszty dodatkowej karty pokrywają rodzice/opiekunowi prawni
– Karty są własnością Przedszkola nr 17 i wydawane są za pokwitowaniem rodzicom/opiekunom prawnym
– Na kartach nie należy umieszczać żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek, itp.
– Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart

 

UŻYTKOWANIE KART

– Każda karta jest przypisana do dziecka i nie podlega zamianie z innym dzieckiem lub rodzicem
– Karty należy aktywować za pośrednictwem indywidualnego konta na stronie www.iprzedszkole.progman.pl
– Aktywną kartę należy odbić w czytniku niezwłocznie przy każdym wejściu i wyjściu dziecka z przedszkola
– Brak odbicia karty (przy wejściu lub wyjściu) w dniu obecności dziecka będzie traktowane w systemie jako cały
dzień jego obecności w godzinach pracy placówki (06:00-17:00), czyli zostanie naliczona płatność za cały dzień wraz z wyżywieniem
– Przekazanie karty osobie trzeciej nie jest jednoznaczne z upoważnieniem tej osoby do odbioru dziecka
– Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za kartę pozostawioną na terenie Przedszkola nr 17
– Pokwitowanie odbioru karty jest jednoznaczne z akceptacją w/w zasad korzystania
– Czytnik rejestrujący czas pobytu dziecka w przedszkolu umieszczony jest na filarze przed szatnią przy schodach po prawej stronie od wejścia
– Odbicie karty w czytniku powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu lub przed wyjściem z przedszkola
– Włożenie karty od góry czytnika powoduje zaznaczenie godziny wejścia lub wyjścia z przedszkola
– Potwierdzenie odczytania karty oznaczone jest sygnałem dźwiękowy oraz informacją na wyświetlaczu
– Brak lub utratę karty należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Przedszkola nr 17
– W przypadku zauważenia usterki czytnika, rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania tej informacji pracownikowi Przedszkola nr 17 w formie papierowej, który odnotuje godzinę wejścia lub wyjścia dziecka

 

SPOSÓB NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT I WYŻYWIENIE
DZIECKA W PRZEDSZKOLU

– Płatności naliczane są z dołu na podstawie odczytów z elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu
– Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
– Do rejestracji pobytu dziecka z przedszkolu brane pod uwagę jest pierwsze zdarzenie wejścia i ostatnie zdarzenie wyjścia. Pozostałe są przez system ignorowane.

*pierwszych kart zbliżeniowych – jedna karta dla jednego rodzica wydana na początku edukacji dziecka w Przedszkolu nr 17.

W razie pytań i problemów prosimy o kontakt telefoniczny – 61 810 17 46

Każda karta do rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu musi zostać aktywowana do 02.09.2019r. za pomocą indywidualnych kont na stronie www.iprzedszkole.progman.pl

W razie problemów prosimy o kontakt