Rodo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 17 „Ikarek”  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głuszyna 206A,  61-329 Poznań.

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Kontakt: iod3_mjo@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności związanych z zawieraniem, realizacją i obsługą zawartej umowy.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, jeżeli jesteście Państwo wykonawcą umowy, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem albo współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy,
jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, kancelariom prawnym, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

 

Jakie prawa przysługują
w związku
z ochroną danych osobowych?

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do treści danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane (dot. przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)     żądania usunięcia danych osobowych:

·       gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane,

·       gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

·       po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych (dot. przetwarzania
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·      osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

·      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

·      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych
do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

·      osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych –
do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu (dot. przetwarzania
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

 

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

 

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym
do realizacji zawartej umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Dane kontaktowe IOD – Anna Kwiecińska

Adres: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

e-mail:  iod3_mjo@um.poznan.pl

Zastępcy IOD – Monika Danielak – Romańczyk

Adres: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

e-mail:  iod5_mjo@um.poznan.pl

Komplet klauzul informacyjnych:

  1. 1_Przedszkole_klauzula informacyjna_ogolna – PLE_17
  2. 3_Przedszkole_upowaznienie do odbioru dziecka_klauzula informacyjna – PLE_17
  3. 5A_Przedszkole_wizerunek dziecka i rodzica_wersja podstawowa – PLE_17
  4. 5B_Przedszkole_wizerunek dziecka i rodzica_ wersja rozszerzona – PLE_17
  5. 6A_Przedszkole_wizerunek osob innych niz dzieci (dla drugiego rodzica, babci, dziadka i innych osob)_wersja podstawowa – PLE_17
  6. 6B_Przedszkole_wizerunek osob innych niz dzieci (dla drugiego rodzica, babci, dziadka i innych osob)_wersja rozszerzona – PLE_17