S.O.S. Rodziny

Niebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Telefon : 0 800 120 002 (płatny pierwszy impuls)
61 864 21 26
Oferta telefonu Niebieska Linia skierowana jest do:
– osób doznających przemocy w rodzinie;
– osób stosujących przemoc wobec bliskich;
– świadków przemocy domowej.

Do zadań telefonu Niebieska Linia należy:
– udzielanie wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym;
– poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
– edukacja w zakresie zjawiska przemocy i alkoholizmu;
– interwencje w odpowiednich instytucjach;
– motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie.

Instytucje ,do których mogą zwrócić się rodzice/opiekunowie prawni, w przypadku problemów życiowych, wychowawczych i edukacyjnych:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Zielona 8
Poznań 61-851
tel. 61 8410 710
sekretariat@pcpr.poznan.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu (zwane dalej PCPR) to jednostka organizacyjna powiatu poznańskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

os. Piastowskie 81
61-159 Poznań
61 872 36 00,
61 872 36 01,
61 872 36 02,
61 872 36 11.
Filia prowadzi działalność na obszarze objętym administracyjnie przez Jednostkę Pomocniczą Nowe Miasto Urzędu Miasta Poznania.
zajżyj