Regulamin

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 17 „ Ikarek”

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 17 „Ikarek” W POZNANIU
ZAWIERAJĄCY ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

§1
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku od 6.00
do 17.00 z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym przedszkole oraz
dni świątecznych i sobót.
2. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od 6.00 do 8.00. (najpóźniej). Od
godziny 8.00 do 13.00 Rada Pedagogiczna ustaliła godziny realizacji podstaw
programowych.
3. Punktualnie od godz. 7.00 czynne są już wszystkie oddziały. Dzieci rozchodzą się
do swoich sal pod opieką swoich nauczycieli. Do godziny 7.00. lub w wyniku
absencji chorobowej nauczycieli do godz.7.30. funkcjonują tzw. grupy łączone.
4. W sytuacjach nieprzewidzianych rozkładem harmonogramu pracy nauczycieli i grup
(typu wycieczki, wyjścia, spacery, uroczystości), opiekę nad grupami mają
nauczycielki organizujące daną imprezę wg karty wycieczki, przypisane do opieki
nad daną grupą. W momencie wypadku, odpowiedzialność spada na nauczycielkę,
która ma godziny pracy wg harmonogramu pracy. Druga nauczycielka pełni rolę
opiekuńczą, wspierającą.
W innych sytuacjach (spornych), decyzję podejmuje dyrektor przedszkola, a w
przypadku nieobecności dyrektora inny nauczyciel, który dołoży wszelkiej
staranności, aby dzieci powierzone jego opiece były bezpieczne.
5. Rodzice wiedzą, do której sali „schodzą się” dzieci oraz z której sali, ( oddziału),
należy odebrać dziecko.
6. W trakcie zajęć dodatkowych bezpośrednią opiekę ma nauczyciel prowadzący
zajęcia dodatkowe dzieci uczęszczające na te zajęcia mają odnotowywaną obecność
na tych zajęciach. Są jednak zajęcia dodatkowe, które realizowane są wspólnie z
nauczycielem przedszkola, w których uczestniczy cały oddział. Wówczas obecność
jest odnotowywana, i w dzienniku nauczyciela zajęć dodatkowych, i w dzienniku
nauczyciela przedszkola.
7. Nauczyciele zajęć dodatkowych zobowiązani są do przestrzegania procedur w
zakresie bezpieczeństwa na terenie przedszkola.
§2
1. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe.
2. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez rodziców lub
prawnych opiekunów.
3. Nie dopuszczalne jest, aby dziecko samodzielnie przychodziło do przedszkola.
4. Dziecko musi być przyprowadzone do wychowawcy grupy i odebrane z „rąk”
wychowawcy grupy lub nauczyciela, który pełni opiekę nad dziećmi.
5. Rodzice mają obowiązek wejść do szatni lub do ogrodu przedszkolnego, aby
odebrać dziecko. Nauczyciel musi wiedzieć kto przyprowadza i odbiera
dziecko.
6. Jeżeli w godzinach rannych są zajęcia dodatkowe, to rodzic zaprowadzający
dziecko na te zajęcia, musi zgłosić fakt przyprowadzenia dziecka wychowawcy
lub nauczycielowi pełniącemu opiekę nad jego dzieckiem.
7. Ze względów organizacyjnych, zapewnienia przygotowania posiłków oraz
zapewnienia bezpiecznych warunków zabawy w przedszkolu rodzice
zobowiązani są przyprowadzić dziecko najpóźniej do 8.00.
8. Inne godziny przyprowadzania w sytuacjach wyjątkowych, rodzice lub prawni
opiekunowie mogą zgłosić pracownikom przedszkola osobiście dzień wcześniej
lub rano telefonicznie, tego samego dnia.
§3
1. Odbiór dziecka z przedszkola odbywa się wg godzin zawartych w porozumieniu
złożonym przez rodziców dotyczącym świadczenia usług przedszkolnych.
2. W przypadku zapisania dziecka na 5 godzin, przyprowadzanie dziecka odbywa się o
godzinie 8.00, odbiór o godzinie 13.00, wg godzin zatwierdzonych przez radę
pedagogiczną na tzw. realizację podstaw programowych.
3. W przypadku odbioru dzieci przez inne osoby pełnoletnie (dziadkowie, sąsiedzi,
rodzeństwo, itp.), obowiązuje pisemne upoważnienie, zawierające następujące dane
osoby upoważnionej: imię i nazwisko, PESEL oraz czas trwania wydanej decyzji.
4. Osoby upoważnione muszą wylegitymować się podczas odbioru dziecka z
przedszkola.
5. Osoby upoważnione przez rodziców, prawnych opiekunów są odpowiedzialne za
bezpieczeństwo dziecka już w trakcie odbioru dziecka. Od tego momentu
upoważnione osoby odpowiadają za działania dziecka.
6. Pisemne zaświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów musi być przedstawione
nauczycielowi.
7. W przypadku odbioru dziecka podczas zajęć dodatkowych rodzic zobowiązany jest
zgłosić ten fakt wychowawcy grupy lub nauczycielowi pełniącemu opiekę nad jego
dzieckiem.
8. Decyzja powinna być podpisana przez obojga rodziców lub prawnych opiekunów.
9. Decyzja może zostać anulowana przez rodziców lub prawnych opiekunów na
wyraźne pisemne oświadczenie opiekunów dziecka, którzy podają datę rezygnacji z
osób upoważnionych do odbioru ich dziecka, wypisanych na upoważnieniu.
10. Oświadczenie o woli rezygnacji z uprawnień osób odbierających dziecko z
przedszkola należy przedłożyć nauczycielowi lub dyrekcji przedszkola, którzy
poświadczą tę decyzję.
§4
1. W przypadku, gdy w przedszkolu są uroczystości, imprezy, a rodzice podejmują
decyzję, aby odebrać dziecko z przedszkola po imprezie zgłaszają ten fakt
wychowawcy grupy. Jeżeli są to osoby –goście, którzy mają odebrać dziecko z
przedszkola, to obowiązuje procedura § 3, ust 4, np. Dzień Babci i Dziadka,
Festyn w przedszkolu itp.
2. Zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo dzieciom, należy
przestrzegać zasady, iż odbiór z ogrodu przedszkolnego odbywa się poprzez
wejście przez główne drzwi wejściowe do przedszkola, następnie poprzez
szatnię przechodzi się do ogrodu i odbiera dziecka z przedszkola. Nie wolno
rodzicom po odebraniu dziecka z przedszkola pozostać w ogrodzie w momencie,
jak na terenie ogrodu są inne dzieci z przedszkola pod opieką nauczycieli.
§ 5
1. W sytuacjach trudnych związanych z odbiorem dziecka z przedszkola obowiązują
następujące procedury:
2. PROCEDURA I -dotyczy przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko
z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu
lub narkotyków.

NAUCZYCIEL
* Powiadamia dyrektora placówki
* Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka
rodziny, bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą zobowiązuje do
niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola
* W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola
lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców (po godz. 17.00) opiekę nad
dzieckiem przejmuje nauczyciel pracujący do godziny 17.00. Nauczyciel powiadamia
dyrektora placówki i może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję
o dalszych krokach.
* Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – sprawdzeniu czy rodzice
przebywają w domu dyrektor może:
a) podjąć decyzję, że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są
rodzice to dziecko zostaje pod opieką rodziców);
b) gdy nie ma rodziców w domu wspólnie z Policją podejmuje decyzję dotyczącą
dalszego postępowania w danej sytuacji ( np. zabrania dziecka do pogotowia
opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej ).
c) Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz
zobowiązanie ich do przestrzegania regulaminu przedszkola.
Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań
interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola. Jeżeli powtarzają się
przypadki, w których rodzic (opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola)
znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać
sytuację domową i rodzinną dziecka i jeżeli zachodzi taka konieczność powiadomienia
o tym fakcie dyrektora i policję (specjalistę ds. nieletnich) – celem rozeznania sytuacji
domowej i rodzinnej dziecka a następnie powiadamia sąd rodzinny
3. PROCEDURA II -dotyczy przypadku gdy dziecko z przedszkola jest odbierane
przez osobę niepełnoletnią, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

NAUCZYCIEL
* Nie wydaje dziecka.
* Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
* Kontaktuje się z rodzicami lub osobą uprawnioną – wskazaną przez rodziców celem
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
* Wspólnie z rodzicami lub osobą uprawnioną ustala dalsze kroki postępowania –
uzgadnia, kto odbierze dziecko z przedszkola. Jeżeli jest to osoba pełnoletnia, która nie
widnieje na liście osób upoważnionych do odbierania dziecka – przedkłada
upoważnienie podpisane przez rodziców (opiekunów), legitymuje się dokumentem
potwierdzającym tożsamość.
Nauczyciel sprawdza, czy dane są zgodne z uzyskanymi wcześniej przez telefon.
Nauczyciel przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji
oraz zobowiązuje ich do przestrzegania regulaminu przedszkola. Sporządza notatkę
służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje
ją dyrektorowi przedszkola.
4. PROCEDURA III -dotyczy przypadku gdy rodzic/opiekun prawny
notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania
placówki, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:
NAUCZYCIEL
* Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki
* Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej i przekazuje ją
dyrektorowi przedszkola.
DYREKTOR PLACÓWKI
* Wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie ustalone
zasady odbierania dziecka z przedszkola, powiadamia go o konsekwencjach takiego
zachowania. Zobowiązuje go do podporządkowania się im.
* Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka w przedszkolu. W
przypadku gdy rodzice/opiekunowie nadal, notorycznie odbierają dziecko z przedszkola
po godzinach urzędowania dyrektor placówki zwraca się do najbliższej jednostki policji
o rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, a w następnej kolejności powiadamia Sąd
Rodzinny w Poznaniu.
§ 6
1. W nagłych, losowych przypadkach, gdy dziecko ma odebrać osoba nieupoważniona
na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, należy dołożyć
wszelkich starań, aby osoba odbierająca dziecko mogła zostać zidentyfikowana
przez nauczyciela przedszkola na podstawie danych przekazanych przez rodziców
lub prawnych opiekunów, tzn. dopuszcza się przesłanie informacji faksem lub
telefonicznie o osobie pełnoletniej odbierającej dziecko, podając następujące dane:
imię i nazwisko, PESEL lub serię i nr dowodu osobistego. Informację rodzic lub
prawny opiekun musi potwierdzić telefonicznie.
2. Niedopełnienie powyższych zaleceń skutkować będzie nie wydaniem dziecka z
przedszkola.
§ 7
1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00 i nie ma żadnego
kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, opiekę przejmuje
nauczyciel lub dyrekcja przedszkola.
2. Decyzje o dalszym postępowaniu z dzieckiem każdorazowo podejmuje dyrekcja
przedszkola.
3. Dyrektor placówki zwraca się do najbliższej jednostki policji o rozpoznanie sytuacji
rodzinnej dziecka, a w następnej kolejności powiadamia Sąd Rodzinny w Poznaniu.
4. Każdy rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do posiadania nr telefonu
przedszkola: 61-8101-746.
§ 8
Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców
musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe. Odbieranie dziecka przez osoby,
dni i godziny wskazane w orzeczeniach sądowych są dla nauczyciela wiążące.
W przypadkach, gdy rodzice nie mogą porozumieć się w sprawie odbioru
dziecka i nie realizują decyzji sądowych, dyrektor przedszkola lub dyżurujący
nauczyciel powiadamia policję.
§ 9
1. Dyrekcja przedszkola zobowiązuje rodziców i prawnych opiekunów do
przestrzegania i respektowania postanowień niniejszego regulaminu i pouczenia o
powyższych zasadach, osób wskazanych w upoważnieniach do odbioru dzieci z
przedszkola.
2. Osoby uprawnione do odbioru dzieci z przedszkola będą legitymowane do
momentu, gdy pracownicy przedszkola nie będą pewni identyfikacji danych osób.
3. Rodzice i prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania osób
uprawnionych do odbioru dzieci, o zasadach legitymowania.
§ 10
1. Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy nie będą przestrzegać zasad niniejszego
regulaminu, będą informowani o tym na piśmie, przez dyrekcję przedszkola.
2. W przypadku powtarzających się w/w sytuacji, dyrekcja przedszkola w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może wypisać dziecko z
przedszkola.
3. Zasady wprowadzone w niniejszym regulaminie mają zapewnić bezpieczeństwo
dzieciom w drodze do i z przedszkola.
§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i zostanie podany do publicznej
wiadomości stosownym zarządzeniem dyrektora przedszkola i jest zgodny z
ujednoliconym tekstem Statutu Przedszkola.

Data uchwalenia 01.02.2016r.

Dyrektor przedszkola